Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011 OTDK

2010.04.06

 

FELHÍVÁS
a XXX. Jubileumi Országos Tudományos
Diákköri Konferencián való részvételre 2011 tavasza
__________________________________________________________________
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar
Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos
hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2011
tavaszára 16 szekcióban meghirdeti a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferenciát
OTDK.
A lassan hatvan éves múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom a felsőoktatás terén zajló
tehetséggondozás legfontosabb és leghatékonyabb formájaként bontakozott ki hazánkban. Az önképzés, az
elitképzés és a tudósképzés színtere, ahol a kiemelkedő tudósok, mesterek körül kialakuló, serkentő és
demokratikus légkör iránt fogékony, tehetséges hallgatóknak az első tudományos sikerek élményét adja.
A több évtizedes története során tömegmozgalommá terebélyesedett országos tudományos diákköri mozgalom
jubileumi, harmincadik konferenciájára készül.
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia
meghirdetése kapcsán felhívja az egyetemi és főiskolai diákság figyelmét, hogy színvonalas pályamunkáikkal,
művészeti alkotásaikkal törekedjenek arra, hogy az intézményi minősítő TDK konferenciákon megszerezzék
az OTDK-n történő indulás jogát. Ennek alapján vegyenek részt az OTDK szekcióinak munkájában! Arra kéri
továbbá a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket,
hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.
A konferencia célja
______________________________________________________________
Az országos konferencia célja, hogy a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos és művészeti
eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen. Ezáltal is ösztönözze az intézményi hallgatói
tudományos és művészeti diákköri tevékenységet. Támogassa és elismerje a felsőoktatási diáktudományos
tevékenység résztvevőit: a tehetséges hallgatókat, mestereiket, konzulenseiket, valamint segítséget adjon a
kutatómunkában a továbbhaladáshoz és a pályakezdéséhez.
Részvételi feltételek
___________________________________________________________________
Az OTDK-n történő részvételre az intézményi TDK jelölés alapján az osztatlan egyetemi, főiskolai és a
BA, BSc, MA, MSc képzésében1 részt vevő hallgatók, valamint a 2009-2011. években végzettek
pályázhatnak, amennyiben megfelelnek az országos és a megpályázott szekció felhívásában foglalt
valamennyi feltételnek.
1
Másoddiplomás képzésben részt vevő hallgatók nevezésének befogadásáról az illetékes szakmai bizottság dönt.

2
A nevezés tartalmi feltétele olyan diáktudományos/művészeti tevékenységet dokumentáló pályamunka
(dolgozat, alkotás), amely a képzési idő alatt, önképzési céllal2 készült, és azt szakterületi, kari, intézményi
tudományos/művészeti diákköri fórumon (a továbbiakban intézményi konferencián) az abszolutóriumot
megelőzően3 a szerző(k) személyesen bemutatta (bemutatták), és ott a zsűri alkalmasnak minősítette a XXX.
Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételre. A XXX. Jubileumi OTDK-ra
nevezett pályamunkának azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amellyel a pályamunka
készítője/készítői az intézményi konferencián jogosultságot szerzett(tek) az OTDK-n történő részvételre.
Az OTDK-ra, az országos döntőre történő nevezés feltétele, hogy a XXIX. OTDK-t követő és a XXX.
OTDK nevezési határidejét megelőző időszakban rendezett minősítő „válogató versenyt” jelentő
intézményi konferencia dokumentumait (a rendezvény programfüzetét és a zsűri jegyzőkönyvét) az
intézményi, kari TDT-elnök vagy a szakterületi TDK-felelős az intézményi konferenciát
(konferenciákat) követő két héten belül megküldje az OTDT részére4, továbbá az adatokat feltöltse az
OTDT szerverén található adatbázisba5. Ebben szerepelnie kell a pályamunka címének, a szerző(k)
nevének, aktív félévei számának, szakának, e-mail címének, a képzés típusának (osztatlan, BA, BSc, MA,
MSc) a témavezető(k) nevének, beosztásának, a bemutatás időpontjának, helyének, a rendezvény jellegének
(intézményi, kari, intézeti, stb. TDK konferencia) és az értékelést végzők (zsűri és/vagy bírálók) nevének, a
pályamunka minősítésének, és a XXX. OTDK-n való részvételre vonatkozó javaslatnak (az intézményi
konferencia jegyzőkönyvének elkészítéséhez az OTDT honlapján mintát teszünk közzé). Az intézményi
konferenciák adatait az OTDT honlapján (http://www.otdt.hu; http://www.otdt.hu) közzétesszük.
Ha a pályamunka készítője (készítői) már végzett (végeztek), és osztatlan, MA vagy MSc képzésben
vett(ek) részt, és a végzés félévében szerzett (szereztek) jogosultságot az országos konferencián való
részvételre, a nevezési laphoz csatolni kell az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum másolatát,
valamint a témavezetővel tett közös nyilatkozatot arról, hogy a végzés félévében bemutatott TDK-pályamunka
egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos, illetve művészeti diákköri műhelymunka eredménye, így
az minden tekintetben megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. Amennyiben a pályamunka
szerzőjének (szerzőinek) szakdolgozatával, diplomamunkájával azonos tárgyú, esetleg tartalmú, szükséges
annak intézményi (dékáni hivatali vagy tanulmányi hivatali) igazolása is, hogy a sikeres tudományos diákköri
pályamunkát az intézményi konferenciát követően, annak eredményeként fogadták el a kötelező tanulmányok
(diplomamunka, szakdolgozat) részeként (Az érintett pályázók és témavezetőik nyilatkozatának megtételéhez
tájékoztatót teszünk közzé.)
A külhoni magyar egyetemista és főiskolás önképzőkörösök azonos, az országos és az érintett (befogadó)
szekció által kibocsájtott speciális felhívásban közzétett feltételekkel vehetnek részt az OTDK-n.
A konferencián részt vehetnek a Kutató Diákok Országos Szövetsége által szervezett országos konferencia,
a TUDOK, továbbá az Országos Diákvegyész Napok, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
meghirdetett Filozófia, illetve a Mozgóképkultúra és médiaismeret verseny, valamint az Országos
Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia első díjas és különdíjas középiskolás kutató diákjai
(köztük a külhoni magyar kutató diákok is). A középiskolás diákok előadásait a témájuknak megfelelő OTDK
szekcióba kell besorolni, és a befogadó tagozatok belső rendjének megfelelően, az egyetemi/főiskolai
előadásokkal azonos szabályok szerint kell értékelni. Amennyiben a szekció zsűrije úgy ítéli meg, hogy a
középiskolás diák munkája díjat érdemel, számára az OTDK bármely helyezése, díja, illetve az "OTDK junior
2 Az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok, szemináriumi dolgozatok, továbbá az osztatlan, MA, MSc
képzésben részt vevők esetében az eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozatok illetve diplomamunkák és a PhD-képzésben részt vevők
egyetemi végzettségük megszerzését követően készített és/vagy bemutatott tudományos munkái – tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak a
felsőoktatási önképzés fogalomkörébe – az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára nem nyújthatók be.
3 Abszolutórium (végbizonyítvány): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka)
elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok
kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a
hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek a TDK pályamunka témakörét magába foglaló szakon mindenben eleget tett. Az
abszolutórium időpontja a leckekönyvben (index, vagy az azt helyettesítő elektronikus dokumentum) megtalálható.
4
A XXX. Jubileumi OTDK-ra a 2008–2009. tanév II. félévében, a 2009–2010-es tanév I. és II. félévében, valamint a 2010 –2011-es tanév I. félévében
lehet jogosultságot szerezni.
5
A megtartott intézményi konferenciák beküldött dokumentumait a rendszer tárolja és az OTDT Titkárságának ellenőrzése után visszaigazolja.

3
díja" adható. Ezek közül az „OTDK junior díj” az adott tagozat díjkeretébe nem számít bele, és anyagi
elismeréssel nem feltétlenül kell, hogy együtt járjon.
A konferencián való részvétel határidőre vonatkozó feltétele a szükséges dokumentumok az országos és az
érintett szekciók felhívásában közzétett módon és példányban 2010. december 6-ig (hétfő), illetve 2011.
január 10-ig (hétfő) történő megküldése (postabélyegző) – az adott szekció felhívásában közzétett határidő
szerint. A határidő után érkező és az előzőekben előírt követelményeknek nem megfelelő nevezések nem
fogadhatók be.
Az OTDK nyelve a magyar. Az idegen nyelvű pályamunka szóbeli bemutatása esetében, amennyiben ez
lehetséges és indokolt, a bemutatási idő egy részében magyar nyelvű összefoglaló szükséges. A konferenciára
beküldött pályamunkákat az előzetes írásbeli bírálatot követően személyesen szóban is be kell mutatni a
szekcióüléseken.
Az OTDT Titkárságára beküldendő:
– nevezés on-line regisztrációja
– az on-line regisztráció (nevezési lap) nyomtatott változata, a hallgató aláírásával ellátott 1 eredeti
példánya,
– a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója 1 példányban a szekció felhívásában kért formában,
– a bemutatásra szánt pályamunka és az 1 oldalas összefoglaló elektronikus feltöltése az OTDT
rendszerébe,
– a küldő intézmény összesített jegyzéke az OTDK-ra nevezett hallgatókról,
– osztatlan, MA, MSc képzésben végzettek esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum
másolata, valamint a témavezetővel tett közös nyilatkozat a fentebb leírtak, illetve a közzétett tájékoztató
szerint.
(Az OTDT Titkárságának címe: 1051 Budapest, Dorottya u. 8.; www.otdt.hu, www.otdk.hu)
A szekciót rendező intézményhez beküldendő:
– az aláírt nevezési lap 1 másolati példánya,
– a küldő intézmény összesített jegyzéke a szekcióba nevezett hallgatókról,
– a dolgozat vagy a tudományos munka, művészeti alkotás dokumentuma (alkotás, előadás anyaga, stb.) a
szekció által kért példányban és formában,
– valamint a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója, szintén a szekció által előírt, felhívásában
mintaként közzétett formában (nyomtatottan és elektronikusan egyaránt).
A nevezési dokumentáció mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez a TDT-elnök által
intézményi/kari szinten összegyűjtve, mindenképpen az intézményi/kari TDT-elnök aláírásával ellátott
összesített jegyzékkel küldendő be. Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.
A XXX. Jubileumi OTDK szekcióülésein csak az OTDT-hez és a szekciót rendező intézményhez időben
benyújtott és általuk elfogadott, formailag megfelelő nevezés alapján lehet részt venni. A nevezés
elfogadásáról az OTDT, az érintett szakmai bizottság és a szekciót rendező intézmény közösen dönt, melyről a
hallgatók személyre szóló elektronikus visszajelzést kapnak, a küldő intézmények TDT elnökei/felelősei
számára pedig az OTDT elnökének aláírásával ellátott hivatalos értesítés kerül kiküldésre.
A konferencia nevezési díjának összege: 5000,- Ft/pályamunka (egységesen, minden szekcióban), melyet a
rendező intézménynek kell megküldeni. A konferencia szekciói részvételi díjat is kérhetnek, amely a rendező
intézmény számításai alapján, az illetékes szakmai bizottság jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra.

4
Szekciók
_____________________________
A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia megrendezésére az alábbi szekciókban kerül
sor:
1. AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
Helyszín:
Keszthely
Időpont:
2011. április 6-8.
Rendező intézmény:
Pannon Egyetem
Georgikon Kar
Szakmai bizottsági elnök:
Dr. Pénzes Béla egyetemi docens
Szekció ügyvezető elnök:
Dr. Kocsis László egyetemi tanár
2. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
Helyszín:
Pécs
Időpont:
2011. április 18-20.
Rendező intézmény:
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Szakmai bizottsági elnök:
Dr. Máthé Gábor egyetemi tanár
Szekció ügyvezető elnök:
Dr. Berke Gyula egyetemi docens
3. BIOLÓGIA SZEKCIÓ
Helyszín:
Budapest
Időpont:
2011. április 18-20.
Rendező intézmény:
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Szakmai bizottsági elnök:
Dr. Varga Zoltán egyetemi tanár
Szekció ügyvezető elnök:
Dr. Vellai Tibor egyetemi docens
4. FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ
Helyszín:
Nyíregyháza
Időpont:
2011. április
Rendező intézmény:
Nyíregyházi Főiskola
Természettudományi és Informatikai Kar
Műszaki és Mezőgazdasági Kar
Szakmai bizottsági elnök:
Dr. Horváth Ákos egyetemi docens
Szekció ügyvezető elnök:
Dr. Hadházy Tibor főiskolai tanár
5. HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
Helyszín:
Budapest
Időpont:
2011. április 18-20.
Rendező intézmény:
Rendőrtiszti Főiskola
Szakmai bizottsági elnök:
Dr. Harai Dénes egyetemi tanár
Szekció ügyvezető elnök:
Dr. Virányi Gergely nyá. hör. dandártábornok

5
6. HUMÁN TUDOMÁNYI SZEKCIÓ
Helyszín:
Eger
Időpont:
2011. április 18-20.
Rendező intézmény:
Eszterházy Károly Főiskola
Bölcsészettudományi Kar
Szakmai bizottsági elnök:
Dr. Borsodi Csaba egyetemi docens
Szekció ügyvezető elnök:
Dr. Kozári József főiskolai docens
7. INFORMATIKA TUDOMÁNYI SZEKCIÓ
Helyszín:
Budapest
Időpont:
2011. április 18-20.
Rendező intézmény:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai Kar
Szakmai bizottsági elnök:
Dr. Pataricza András egyetemi tanár
Szekció ügyvezető elnök:
Dr. Cserey György egyetemi docens
8. KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ
Helyszín:
Pécs
Időpont:
2011. április 27-29.
Rendező intézmény:
Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Szakmai bizottsági elnök:
Dr. Kathó Ágnes tudományos főmunkatárs
Szekció ügyvezető elnök:
Dr. Nagy Géza egyetemi tanár
9. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
Helyszín:
Gödöllő
Időpont:
2011. április 14-16.
Rendező intézmény:
Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Szakmai bizottsági elnök:
Dr. Bakacsi Gyula egyetemi docens
Szekció ügyvezető elnök:
Dr. Villányi László egyetemi tanár
10. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ
Helyszín:
Baja
Időpont:
2011. április 27-29.
Rendező intézmény:
Eötvös József Főiskola
Műszaki és Gazdálkodási Fakultás
Szakmai bizottsági elnök:
Dr. Kulcsár Béla egyetemi tanár
Szekció ügyvezető elnök:
Dr. Abonyi István főiskolai docens
11. MŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
Helyszín:
Sopron
Időpont:
2011. április 19-21.
Rendező intézmény:
Nyugat- magyarországi Egyetem

6
Faipari Mérnöki Kar
Szakmai bizottsági elnök:
Droppa Judit DLA egyetemi tanár
Szekció ügyvezető elnök:
Mészáros György egyetemi docens
12. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
Helyszín:
Debrecen
Időpont:
2011. április 7-9.
Rendező intézmény:
Debreceni Egyetem
Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Szakmai bizottsági elnök:
Dr. Balogh Péter egyetemi docens
Szekció ügyvezető elnök:
Dr. Paragh György egyetemi tanár
13. PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, ANDRAGÓGIAI ÉS
KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
Helyszín:
Kecskemét
Időpont:
2011. április 7-9.
Rendező intézmény:
Kecskeméti Főiskola
Tanítóképző Főiskolai Kar
Szakmai bizottsági elnök:
Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár
Szekció ügyvezető elnök:
Dr. Hegedűs Gábor főiskolai tanár
14. TANULÁS- ÉS TANÍTÁSMÓDSZERTANI – TUDÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ
Helyszín:
Szarvas
Időpont:
2011. április 18-20.
Rendező intézmény:
Szent István Egyetem
Pedagógiai Kar
Szakmai bizottsági elnök:
Dr. Poór Zoltán egyetemi docens
Szekció ügyvezető elnök:
Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet
főiskolai tanár
15. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
Helyszín:
Budapest
Időpont:
2011. április 14-16.
Rendező intézmény:
Zsigmond Király Főiskola
Szakmai bizottsági elnök:
Dr. Feleky Gábor egyetemi docens
Szekció ügyvezető elnök:
Dr. Kabai Imre főiskolai tanár
16. TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
Helyszín:
Budapest
Időpont:
2011. április 14-15.
Rendező intézmény:
Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar
Szakmai bizottsági elnök:
Dr. Tihanyi József egyetemi tanár
Szekció ügyvezető elnök:
Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár

7
Az egyes szekciók sajátosságait tükröző, részben eltérő részvételi szabályokat a szakterületek szakmai
bizottságai és a rendező intézmények közösen alakítják ki, és azok az országos felhívással együtt,
egységes szerkezetben kerülnek kiadásra. (A szekciók felhívása, valamint a XXX. Jubileumi Országos
Tudományos Diákköri Konferencia rendezvényeire vonatkozó információk sokszorosított formában kerülnek
kiküldésre valamennyi intézményi/kari TDT-elnök címére.) Az Országos Tudományos Diákköri Tanács
konferenciával kapcsolatos tájékoztatója és minden egyéb közzétett dokumentuma az Interneten a következő
címen érhető el: http://www.otdt.hu; http://www.otdk.hu.
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, TDT-elnökeit,
TDK-felelőseit, az oktatókat, kutatókat és hallgatókat egyaránt, hogy teremtsék meg a lehetőséget az
OTDK-t megelőző intézményi, kari, szakterületi minősítő tudományos diákköri konferenciák
megrendezésére, amelyekre az intézményközi kapcsolatok keretében határon túli magyar egyetemisták és
főiskolás hallgatók is kapjanak meghívást, továbbá kívánságra fogadják be a helyi TDK-t nem rendező
intézmények hallgatóinak pályamunkáit.
Az OTDT fontos feladatának tartja, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferencia illeszkedjék az
intézményi konferenciák rendszeréhez, ezek országos döntője legyen. Ezért arra kérjük az OTDK-ra jelölést
megelőző intézményi konferenciák szervezőit, hogy lehetőség szerint az OTDT mellett működő
tudományterületileg illetékes szakmai bizottság által kidolgozott értékelési rendszer alapján bírálják el
a pályamunkákat.
Törekvésünk, hogy a XXX. Jubileumi OTDK-n részt vevő intézményeket, tudományos iskolákat ne a
dolgozatok száma minősítse, hanem a bemutatásra jelölt dolgozatok szakmai és tudományos színvonala.
Közös célunk, hogy a legjobb pályamunkák és a legtehetségesebb szerzők jelenjenek meg az országos
konferencián.
Legyen az országos konferencián való bemutatkozás a megmérettetés lehetősége, szakmai és erkölcsi
megbecsülés. A helyi konferencián elhangzó értékelésnek, helyezési sorrendnek és a díjazásnak segítenie kell
a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók kiválasztását, támogatva az OTDT-nek azt a törekvését, hogy a
legtehetségesebbek pályán való indulásához, a kutatómunkában való továbbhaladásához adjon segítséget az
országos konferencia nyilvánossága.
Az OTDT útmutatása szerint a részt vevő pályamunkák legfeljebb 1/3-a részesülhet az I., II. és III. helyezések
valamelyikében, de minden előadásra kerülő pályamunka szerzője és témavezetője részvételt elismerő
oklevelet kap. A BSc képzésben részt vevő hallgatók számára a szakmai bizottság saját hatáskörben BSc-
díjakat is adományozhat. A díjazás mértékét és a díjazottak körét a szekciók szponzorszerző igyekezetének
eredményessége, hagyományai és önmérséklő igényessége szabja meg, azonban egységes alapelvként
javasolja az OTDT, hogy a díjak egyedi értéke ne haladja meg az 50 ezer Ft-ot, a díjazottak száma pedig a
résztvevők 50% -át.
Pro Scientia Aranyérem
_______________________________________________________________________________
A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferenciát követően kerül sor a PRO SCIENTIA
ARANYÉREM odaítélésére. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács korábbi gyakorlatának megfelelően
2011-ben is legfeljebb 45 Pro Scientia Aranyérem, két Pro Arte Aranyérem és egy Junior Pro Scientia
Aranyérem kiosztására kerül sor.
Általános szempont, hogy a Pro Scientia Aranyérem, amelyet pályázat útján, a szekciók felterjesztése alapján
az Országos Tudományos Diákköri Tanács ítél oda (a pályázat benyújtásának feltétele az országos
konferencián elért I. helyezés) nemcsak az egy, esetleg két konferencián bemutatott kiemelkedő pályamű
(dolgozat, előadás, alkotás stb.) elismerése, hanem a kimagasló egyetemi, főiskolai hallgatói összteljesítmény
kitüntetése. Ezért az odaítéléskor a színvonalas pályamunka mellett, a teljes hallgatói “életmű” (hallgatói
életszakaszban megjelent, illetve elfogadott publikációk, előadások, nyelvtudás, tanulmányi eredmény,
tanulmányutak, továbbképzések) is mérlegre kerül. A Pro Scientia Aranyérem átadására hagyományosan a
Magyar Tudományos Akadémián kerül sor 2011 őszén, a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri
Konferencia záró és értékelő ünnepségén.

8
(A Pro Scientia Aranyérem kitüntetés szabályzatát a felhívás melléklete tartalmazza.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 9.– hétfő)
Mestertanár Aranyérem kitüntetés
_________________________________________________________________________________________________________________
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács – a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői
munkáért adományozott elismerés évtizedes sikere alapján – a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett
munkásság méltányolására 1998-ban MESTERTANÁR ARANYÉREM kitüntetést alapított. A kitüntetés
mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülését és ösztönzését szolgálja, akik az egyetemisták és a
főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb
önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és
elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos
munkát végeztek.
A Mestertanár Aranyérem kitüntetések átadására 2011 őszén, a XXX. Országos Tudományos Diákköri
Konferencia záró és értékelő ünnepségén kerül sor a Magyar Tudományos Akadémián.
(A Mestertanár Aranyérem kitüntetés szabályzatát a felhívás melléklete tartalmazza.
Az intézményi jelölés határideje: 2011. május 9. – hétfő)
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, az egyetemek és
főiskolák tanárait, kutatóit, a Doktori Iskolák vezetőit, valamint a Hallgatói Önkormányzatokat, hogy a fiatal
tudós nemzedék pártolásával, a diáktudományos és művészeti tevékenység támogatásával, segítő szándékú
bírálataikkal és személyes részvételükkel járuljanak hozzá az intézményi, majd pedig az országos konferencia
szekcióinak sikeréhez.
Felkérjük továbbá az érintett főhatóságokat, akadémiai és egyéb kutatóintézeteket, alapítványokat,
pénzintézeteket, vállalatokat, műszaki és tudományos egyesületeket, tudományos tevékenységet támogató
magánszemélyeket, hogy érdeklődésükkel és a szekciók megkeresésére adott szakmai és anyagi
támogatásukkal, díjak és tárgyi jutalmak felajánlásával segítsék a XXX. Jubileumi Országos Tudományos
Diákköri Konferenciát.
Budapest, 2009. november 10.
dr. Cziráki Szabina
Prof. Dr. Szendrő Péter
az OTDT titkára
az OTDT elnöke
__________________________________________________________________
A XXX. Jubileumi OTDK felhívása az OTDT 2009. október 9-én tartott ülésén került elfogadásra.